De inzet en betrokkenheid van ouders is onmisbaar voor een goed functionerende school. In o.a. de medezeggenschapsraad (MR), de ouderraad (OR) en in diverse werkgroepen werken ouders en leerkrachten samen. De informatie aan onze ouders verloopt onder meer via onze interactieve website (www.demienskip.nl) en via de app van Social Schools.

Hulp van de ouders

Uitstapjes (naar de kinderboerderij bijvoorbeeld), festiviteiten (Kinderboekenweek, zomerfeest) de jaarlijkse schoolreizen, de VOKO, projectweken en sportdagen zouden niet plaats kunnen vinden zonder hulp van ouders/verzorgers. Dit soort activiteiten is alleen mogelijk als alle ouders één of meerdere keren per jaar willen helpen bij deze evenementen. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een intekenlijst. Hierop kunnen ouders aangeven in welke vorm zij hulp willen bieden. Bij uitstapjes en of hulpvragen wordt deze inventarisatielijst geraadpleegd.

Ouderbijdrage

Om schoolreizen en andere activiteiten mogelijk te maken vragen we een vrijwillige bijdrage voor het ouderfonds van 55 euro per jaar, 40 euro voor de schoolreisjes en 15 euro voor andere activiteiten zoals het kerstdiner, de paaslunch, het sinterklaasfeest, sinterklaassprookje, etc. De verantwoording over wat er precies met uw geld gedaan is, staat in het financieel jaarverslag van de ouderraad, welke ieder jaar op de zakelijke ouderavond wordt gepresenteerd. Om alle geplande activiteiten te kunnen realiseren, is het belangrijk dat alle ouders meebetalen. De penningmeester van de ouderraad hanteert een incasso beleid. Wanneer het betalen om bepaalde redenen niet mogelijk is, dan kunt u dit bij de penningmeester kenbaar maken, zodat we samen met u een regeling kunnen treffen.