Onze visie:
Elk kind centraal!

Onze onderwijsvisie richt zich op het bevorderen van eigenaarschap, waarbij het motto 'Elk kind centraal' ons kompas vormt. We erkennen en stimuleren ieders talent van elk individu, en moedigen leerlingen aan om hun volledige potentieel te ontplooien. Het eigenaarschap stimuleren wij door formatief te handelen en met behulp van het digitaal portfolio, aandacht voor de executieve functies, het werken in 7 niveaus bij de cognitieve vakken, het werken in domeinen, talentgericht werken, de driehoeksgesprekken en het waarderend schoolrapport. Door de leerlingen eigenaar te maken van hun leren en ontwikkeling, raken de leerlingen zich bewust van wie ze zijn, wat hun talenten zijn en waar hun uitdagingen liggen. Op de Mienskip krijgen leerlingen inzicht in hun eigen kunnen, kennen en talent en worden ze gestimuleerd om hier verantwoordelijkheid in te nemen. Door de juiste begeleiding, uitdaging en ruimte af te stemmen op de behoeften van de leerling, kan hij excelleren en zo tot ontwikkeling komen.

Dit bevorderen we door formatief te handelen, het digitaal portfolio te gebruiken, aandacht te besteden aan executieve functies, te werken met 7 niveaus binnen cognitieve vakken, domeingericht te werken, talentontwikkeling te stimuleren, driehoeksgesprekken te voeren en te werken met een waarderend schoolrapport. Door leerlingen eigenaarschap te geven over hun leerproces en ontwikkeling, worden ze zich bewust van hun identiteit, talenten en uitdagingen. Op onze school krijgen leerlingen inzicht in hun capaciteiten en talenten en worden ze aangemoedigd om hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Met zorgvuldige begeleiding, uitdagend onderwijs en ruimte die is afgestemd op individuele behoeften, kunnen leerlingen excelleren en zich optimaal ontwikkelen.

Onze identiteit:

Op onze school is ieder kind welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij leren de leerlingen van jongsafaan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Wij brengen verschillende opvattingen bij elkaar en laten leerlingen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en de medeleerlingen te leren kijken. Wij leren de leerlingen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden, zodoende leren ze vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. 

De school kent een actief pluriforme opdracht. Dit betekent dat wij met ons onderwijs bijdragen ‘aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’. Bestaande uit de volgende drie waarden:  

Democratie:  

Vrijheid (vrijheid van meningsuiting), gelijkheid (gelijkwaardigheid, begrip) en solidariteit (verdraagzaamheid, afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie, autonomie en verantwoordelijkheidsbesef). Leerlingen leren een eigen mening vormen en kunnen hier op basis van gelijkheid over in discussie gaan. Ze hebben hierbij respect voor elkaars mening en leren door elkaars verschillende opvattingen kritisch naar zichzelf en anderen kijken.  

Iedereen is gelijkwaardig en we hebben respect en begrip voor elkaar ongeacht zijn/haar mening of achtergrond. In een democratie is het daarnaast belangrijk om te kunnen samenwerken. Deze samenwerking vindt zowel tussen de leerlingen onderling plaats als tussen de leerkrachten, ouders en de leerlingen. Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen handelen en we streven ernaar om leerlingen eigenaar te maken van diens leerproces. Leerlingen mogen hierin autonome keuzes maken betreft hun eigen leren.  

Diversiteit: Identiteit, Solidariteit, diversiteit 

Vrijheid van meningsuiting, handelen in de maatschappij. Leerlingen leren respectvol en verantwoordelijk om te gaan met verschillen. (Goddienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid) De waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Wij zijn een drietalige school, dat betekent dat er naast het Nederlands aandacht is voor het Fries en het Engels. De Nederlandse, Friese en Engelse taal worden niet alleen als vak gegeven maar ook als voertaal voor andere vakken gebruikt. Dit kan burgerschapsthema’s als identiteit en diversiteit betrekken bij de aandacht voor interculturele communicatie. Leerlingen kunnen via zakelijke, creatieve en literaire teksten kennismaken met de denk- en ervaringswereld van mensen met andere achtergronden, culturen en identiteiten. Ook kunnen leerlingen de ruimte krijgen om hun identiteit te ontdekken en te ontwikkelen in het kader van het creatief gebruiken van taal en van de ontwikkeling van interculturele communicatieve competenties. Leerlingen leren respectvol en verantwoordelijk om te gaan met anderen. 

‘Digitale’ samenleving 

We leven in een snelveranderende maatschappij waarbij media een grote rol speelt. De media bieden veel kansen, wanneer je er op een goede manier mee omgaat, maar kent ook gevaren. In ons onderwijs hebben we hier aandacht voor door toekomstgericht te handelen. Als leerkracht ben je op de hoogte van wat er speelt in de maatschappij en weet dit ook ‘onafhankelijk’ bespreekbaar te maken. VB: vanaf groep 5 wordt er gekeken naar het Jeugdjournaal en worden maatschappelijke thema’s, stellingen en opvattingen met elkaar besproken. De samenleving communiceert steeds meer digitaal. In de week van de mediawijsheid wordt er extra aandacht besteed aan de voor- en nadelen van de digitale samenleveing. Van belang is dat leerlingen thuis raken in de digitale wereld en de kansen die het biedt optimaal kunnen benutten.